Valg av selskapsform

Når du skal starte egen virksomhet er det viktig at du velger den selskapsformen som passer best for deg. Her finnes ingen fasit svar men det er viktig at du vurderer de ulike alternativene nøye. Valget av selskapsform får stor betydning for deg når det gjelder ansvar, skatt, trygderettigheter og plikter.

Velg riktig selskapsform
Selskapsformer er noe du tar tak i tidlig i din etablering, men ikke desto mindre er det viktig at du her gjør en god jobb slik at du finner den selskapsformen som passer best for deg og ditt selskap. Valget av selskapsform har en viktig betydning både for ditt selskap og for deg som privat person.
Valget av selskapsform hører helt klart til en av brikkene i grunnmuren på ditt selskap. Derfor er det viktig å ta til seg kunnskap og vurdere de ulike alternativene nøye før du gjør ditt valg.

Som vi vil komme innpå nærmere vil valget ofte være en avveining mellom faktorene: risiko, ansvar, rettigheter og skatt. Rett selskapsform gir trygghet både til deg og selskapet.

I desember 2010 kom det flere endringer som påvirker valget av selskapsform:
Finansdepartementet har foreslått at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige tre vilkår: under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk, får mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Forslaget innebærer også at norske aksjeselskaper og NUF’er med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. De nye reglene gjaldt fra 1.1.2011.

Regjeringen jobber med å forenkle oppstarten av AS og et av forslagene er å senke kravet til aksjekapital til kr. 30,000,-. Når du innbetaler aksjekapitalen kan banken gi den lovpålagte bekreftelsen på at innskuddet faktisk har skjedd . I dag må en revisor gjøre dette. Det forventes at disse endringene vil tre i kraft første kvartal 2012. Du kan lese om forslaget her: endringer i aksjeloven

Velg rett selskapsform
I praksis vil det trolig være enten aksjeselskap, enkeltpersonsforetak eller et såkalt NUF selskap som vil passe best. Det er både fordeler og ulemper ved alle selskapsformene du må vurdere nøye før du tar din avgjørelse.

Alternativer:
Les mer om Enkeltpersonsforetak
Les mer om Aksjeselskap
Les mer om NUF selskaper

Andre Selskapsformer
Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap:

I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.

I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan ikke kreve mer enn ti prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg ti prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Deltakerne har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal undertegne. Det stilles noen minstekrav til innholdet. Blant annet skal avtalen ha bestemmelser om selskapets formål og om verdien av deltakernes innskudd.

Skal du registrere et selskap kan du gjøre dette på Brønnøysundregistrene. Trykk på denne linken