Hva skal vi med forretningsplanen?
Det er sikkert mannge som stiller seg, og har stilt seg, dette spørsmålet. Man kjenner jo selv sin forretningsidé og tror det holder å presentere sitt ”unike” konsept. Noen rabler motvillig ned en forretningsplan med den hensikt å skaffe investorer, søke lån eller en stønad. Det er jo selvfølgelig stor forskjell på om man starter opp en pølsebod eller et firma basert på en teknologisk nyvinning. Imidlertid er det like viktig at man har en god forretningsplan der man drøfter og besvarer sentrale punkter vedrørende prosjektet.

En feil veldig mange begår i denne fasen er at man kun fokuserer på det positive og trivelige og ofte glemmer å drøfte de mer kritiske spørsmålene rundt sitt prosjekt. I dag finnes det ingen som tror at et prosjekt/nyetablering kun har positive elementer i seg og ikke har noen faresignaler rundt seg. Malen stiller deg derfor noen kritiske spørsmål som du bør ha tenkt nøye igjennom allerede i idéfasen. Skal du presentere ditt prosjekt ved en senere anledning, er dette problemstillinger også andre vil fokusere på i ditt prosjekt. Da kan det være greit å allerede nå ha besvart disse.

Forretningsplan er en konkretisering av din forretningsidé, og er førsteinntrykket for mange du ønsker å kommunisere med for å overbevise om prosjektets fortreffelighet. I tillegg vil en god forretningsplan være et styringsverktøy for å holde fokus og binde sammen de ulike puslebitene i prosjektet. Å skrive en god forretningsplan er ingen enkel oppgave. Malen vi presenterer her er ingen universal mal som gir deg den perfekte forretningsplan for ditt prosjektet. Den inneholder imidlertid en del problemstillinger som du bør ta stilling til.

På dette stadiet er det selvfølgelig veldig bra å være optimistisk , en gründer/nyetablerer må kanskje være det, men aller best er det å prøve å være realistisk. Prøv å la realisme skinne igjennom i din forretningsplan og budsjetter. Prøv så langt det lar seg gjøre å dokumentere tall og påstander.

Tips til forretningsplanen
– Ha en tydelig forretningsidé
– Beskriv din bransje og tydeliggjør at du kjenner både bransjen og markedet
– Beskriv ditt produkt/tjeneste og spesielt hva som skiller det fra dine konkurrenter
– Menneskene bak forretningsideen er viktige. Beskriv disse med både kunnskap og kompetanse innenfor bransjen.
– Ha med en markedsanalyse/konkurrentanalyse
– Vær realistisk og ikke begrunn med udokumenterbare påstander

Forretningsplan – struktur

Forretningsplanen bør ha en viss struktur den bør derfor deles opp beskrives i en viss rekkefølge. Derfor velger vi å dele den inn i 9 ulike moduler. Nedenfor går vi igjennom modul for modul og stiller deg en rekke spørsmål som du bør ta med under de ulike modulene.

1. Oppsummering
2. Historikk
3. Forretningsidé
4. Personalia
5. Produktbeskrivelse
6. Markedsanalyse og Konkurrentanalyse
7. Strategi
8. Fremdriftsplan
9. Finans

1. Oppsummering
Forretningsplanen bør begynne med en resymé. Det er en opplisting av de viktigste punktene i forretningsplanen og skal skape interesse for å lese resten av den. Selv om det er punkt 1 skrives dette punktet helt til slutt. Oppsummeringen bør ikke være på mer en to sider.

2. Historikk
Det er kanskje ikke alltid så mye historikk å fortelle men her bør man i alle fall ta med stiftelsesdato og kanskje litt om når og hvordan ideen ble unnfanget.

3. Forretningsidé
Her forteller man kort hvorfor denne bedriften eksisterer, samt om målsetninger på kort sikt. Beskriv fremtiden og hvordan bedriften skal vokse. Bruk tid på å formulere forretningsidéen og rådfør deg med personer i ditt nettverk.
4. Personalia
Inngående beskrivelse av personen(e) involvert i prosjektet og ledelsen av bedriften. Ta med hva disse personene har av utdannelse, erfaring, sterke sider og hvilke ansvarsområder de får i bedriften.

4.1 Hvilke erfaring har du fra bransjen?
4.2 Hva er dine svakheter i bransjen?
4.3 Hvordan kan du forbedre dine svakheter?
4.4 Finnes det eksterne eksperter som selskapet er avhengig av?
4.5 Bør du vurdere en kompanjong?
4.6 Hvem sitter eventuelt i styret?
4.7 Hvem er eventuelt revisor?
4.8 Hvem er eventuelt regnskapsfører?
4.9 Bør du vurdere en kompanjong?
4.10 Forhåndsplanlegging og avklaring.

5. Produktbeskrivelse.
Her gir du en nøye beskrivelse av produktet eller tjenesten du skal levere. Ta med alle forhold som berører produktet og sammenlign med det som allerede finnes på markedet. I tillegg beskriver du de tekniske spesifikasjonene.

5.1 Hvor gammelt er produktet?
5.2 Hvilke unike egenskaper har det?
5.3 Finnes det noen spesielle egenskaper for ditt produkt?
5.4 Når vil det være nødvendig med større forandringer?
5.5 Har selskapet patent eller beskyttet produktet?
5.6 Finnes det andre supplerende produkter til ditt produkt?
5.7 Kreves det service på produktene?
5.8 Hvem yter servicen og er den omfattende?
5.9 Hva er trenden i markedet for denne type produktet?
5.10 Har produktet avhengighet til underleverandører eller andre komponenter?
5.11 Hvilket behov skal ditt produkt fylle?

6. Markedsanalyse og Konkurrentanalyse

Her skal man beskrive hvordan markedet ser ut og man hvordan man skal finne sin plass i markedet. En markedsanalyse bør inneholde en diskusjon rundt pris,markedsføringskanaler og distribusjon av produktet. I tillegg er det viktig å identifisere konkurrenter for å sammenligne sitt eget konsept med konkurrentenes, slik at man kan sannsynliggjøre at man selv har et konkurransefortrinn. Det er også viktig å vise at man forstår hvordan markedet fungerer. Hvem er aktører og hva konkurrer de på osv.

En annen ting du må vurdere her er hva slags prisstrategi du skal velge. Skal du legge deg litt lavt/gi prosenter, for å komme deg inn på markedet eller bør du kreve en så høy pris som mulig, noe som kan sikre en større bruttofortjeneste? Hvilken pris er kunden villig til å betale? Utover det er det andre momenter du må vurdere. Dersom ditt produkt er unikt, er kundegruppen sannsynligvis villig til å betale noe mer for produktet enn dersom det er flere aktører som konkurrerer på samme marked.

Mange småbedrifter gjør den feilen at de fastsetter prisene for lavt. For lave priser innebærer at du ikke får tilstrekkelig betalt for det du leverer. Mange tror dette kan tas igjen ved økt salg, noe som langt fra alltid er tilfelle.

6.1 Hvor stort er ditt marked?
6.2 Hvordan skal du nå de?
6.3 Hva skal kunden kjøpe av deg?
6.4 Hvor ofte kjøper de og hvor mye kjøper de for?
6.5 Hvorfor skal de kjøpe av deg?
6.6 Hvordan fungerer bransjen?
6.7 Hvem er de viktigste aktørene?
6.8 Hvordan skal din rolle i bransjen være?
6.9 Hvordan ser framtidsutsiktene ut for bransjen?
6.10 Er det aktører innen bransjen du kan samarbeide med?
6.11 Er det andre som henvender seg til samme målgruppe som du kan samarbeide med?
6.12 Hvem er dine konkurrenter?
6.13 Hvorfor skal kunden kjøpe av deg i stedet for av dine konkurrenter?
6.14 Hva er din styrke i forhold til dine konkurrenter?
6.15 Hva er din svakhet i forhold til dine konkurrenter?
6.16 Hvordan skal du klare deg i konkurransen?

7. Strategi
Forklar her hvordan du skal nå de målene du har satt deg. Her beskriver man hvilke virkemidler man har planlagt å ta i bruk for å nå sine mål og hvordan disse settes ut i livet.

7.1 Hvilke salgskanaler har du?
7.2 Hvilke oppgaver er nødvendige for din virksomhet?
7.3 Hvilken kompetanse har du og eventuelt hvilken kompetanse mangler din virksomhet?
7.4 Hva er dine konkurransefortrinn?
7.5 Mulige trusler
7.6 Hvordan identifisere og overvinne trusler?
7.7 Hva er trendene i markedet på kort og lang sikt?
7.8 Beskrivelse av markedet og hvordan markedet fungerer?
7.9 Hvilket segment av markedet skal man angripe?
7.10 Størrelsen på segmentet og eventuelt vekstpotensialet
8. Fremdriftsplan
Det er viktig med en god fremdriftsplan som forteller hvilke mål du skal nå og når du skal nå de. Lag en fremdriftsplan som er realistisk med milepæler og strategiske beslutningspunkter. Man kan i tillegg også benytte en skjematisk fremstilling, for eksempel ved hjelp av Gant-skjema.

9. Finansiering
En av de virkelige store utfordringene i etableringen av ny virksomhet er hvordan virksomheten skal finansieres. Sett opp realistiske budsjetter. Man bør ha med en finansieringsplan og oversikt over kapitalbehov. I tillegg bør man ha likviditets- og driftsbudsjett som, så godt det lar seg gjøre, viser når kostnadene og inntektene påløper.
Ta med hvor mye eiere har investert i selskapet.

9.1 Hva er kapitalbehovet?
9.2 Hvor mye trenges i banklån?
9.3 Kan utvikling finansieres av støtteordninger eller skattefunn?
9.4 Hvor mye kapital skyter eiere inn?
9.5 Hvor mye er lagt ned i ”mannetimer”?
9.6 Kan man finansiere med leasing?
9.7 Finnes det mulighet for såkorn/venture kapital
9.8 Kan man kundefinansiere?
9.9 Er det mulig med leverandørfinansiering?
9.10 Er factoring et alternativ?
9.11 Finnes det Stipender/Tilskudd/Risikovillige lån